Kaçakçılık Suçları ve Gümrük Kabahatleri

Haziran 2022 ayında Seçkin Yayıncılık tarafından basılan bu kitapta; ülkemizin dış ticaretinde önemli yeri olan ve gümrük idarelerinin uygulamalarına esas aldığı 4458 sayılı Gümrük Kanununda düzenlenen gümrük kabahatleri ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda düzenlenen kaçakçılık suçları konuyla ilgili mevzuatta Haziran 2022 ayına kadar olan değişikliklerde dikkate alınarak anlatılmıştır.

Kitabın birinci kısmında; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu ele alınmıştır. Kanunun tanımlarına, kaçakçılık suçlarına, suçu etkileyen nedenlere, kanunun usul hükümlerine yer verilmiştir. Ayrıca, bu kanunun uygulamasında önemli olan Türk Ceza Kanununun genel hükümlerinden de ana hatlarıyla bahsedilmiştir.

Kitabın ikinci kısmında ise; gümrük idarelerinin Gümrük Kanunu ve ona dayalı olarak çıkarılan ikincil idari düzenlemeleri dikkate alarak yaptıkları; gümrük vergileri tahakkuk ve tahsil işlemlerine, Kanunda düzenlenen kabahat fiillerine karşılık aldıkları para cezası kararlarına ve yine bu Kanuna göre alınan hukuki sonuç doğurucu kararlara karşı; gümrük idarelerine uzlaşma, itiraz, kararların tebliğ usul ve esasları, idari yargıya başvurma, mahkeme kararlarının uygulanması, Kanunda düzenlenen kabahat fiilleri ve Kabahatler Kanunu genel hükümlerinin bunlara uygulanması konuları işlenmiştir.

Anlatımlarda ağırlıklı olarak; gümrük idaresinin gerek Gümrük Kanunu gerekse Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun uygulanmasından kaynaklanan başta yükümlüler olmak üzere onlar adına iş takip eden temsilcileri arasında yaşanan uyuşmazlıkların neler olduğuna, bunların idari ve adli süreçlerine, bu süreçlerin sonuçlarına Yargıtay ve Danıştay’ın konuyla ilgili verdiği ve içtihat mahiyetinde olan kararlarına da yer vermek suretiyle değinilmiştir. Yine yazarın yıllar içinde edindiği tecrübeleri ışığında, anlatımlarda örnekler verilmek suretiyle konu daha anlaşılır kılınmıştır.

Konu Başlıkları

  • Kaçakçılık Suçları ve Davaları
  • Gümrük Kabahatleri ve Davaları
  • Gümrük Vergi ve Para Cezalarına Karşı Uzlaşma–İtiraz Yolları
  • Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari Yargıda Çözümü
  • Yargıtay ve Danıştay Kararları
  • Uygulamadan Örneklerle Açıklamalı Anlatım