Günümüzde Öne Çıkan Gümrük Danışmanlık Hizmetleri

Gümrük İdaresiyle Uzlaşma

Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinde düzenlenen uzlaşma müessesesi; gümrük idaresiyle yükümlüler arasında çıkan gümrük vergileri ve para cezaları uyuşmazlığının itiraz ve idari yargı yoluna gitmeden doğrudan doğruya gümrük idaresiyle çözülmesini öngörmektedir. Uzlaşma çözüm yolunun doğru bilinmesi ve uygulanması gerek mükellef için gerekse gümrük idaresi ve dolayısıyla Devlet için büyük önem taşımaktadır.

Gümrük idaresinin tahakkuk ettirerek yükümlüye tebliğ ettiği gümrük vergileri ve para cezalarının uzlaşma, itiraz veya idari yargıya taşıma yollarından hangisine başvurularak çözüme kavuşturulacağı büyük önem taşımaktadır.

Uzlaşma yolu tercih edildiğinde; ne kadar miktarla uzlaşılacağı, diğer çözüm yollarına göre bunun getireceği maliyet ve doğuracağı hukuki sonuçların neler olduğu hususunda ilgili firmalara her türlü danışmanlık ve destek hizmeti vermekteyiz. Uzlaşma dosyalarının hazırlanmasından gümrük idaresinde kurulan komisyonlarda görüşülerek sonuçlandırılmasına kadar olan süreç büromuz tarafından takip edilerek mükellef için yasal zeminde en iyi sonucun alınması hedeflenmektedir.

Gümrük İdaresine İtiraz

Gümrük Kanununun 242 nci maddesinde düzenlenen itiraz kanun yolu; Gümrük idaresinin yükümlüler hakkında aldığı, ancak onlar tarafından doğru ve uygulanabilir olmadığı düşünülen hukuki sonuç doğurucu kararlarına karşı yine gümrük idaresi içinde bir üst merciye başvurularak kararın iptali veya düzeltilmesine olanak veren bir yoldur. Böylece, uyuşmazlığın adli merciye gitmeden çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır. İtiraz kanun yolunun iyi bilinmesi ve somut olay bazında uygulanması yükümlüler için çok önemlidir. Bu konuda verdiğimiz danışmanlık hizmeti; firmaların itiraz kanun yolunu en etkin şekilde kullanmalarını, haklı iseler bunun gümrük idaresi nezdinde yasal dayanakları kuvvetli bir şekilde dile getirilmesini ve uyuşmazlığın adli mercilere taşınmadan sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Gümrük idaresince yapılan sonradan kontrol

Günümüzde gümrük idaresinin denetleme işlemleri ağırlıkla sonradan kontrol denilen yöntemle firmaların kendi mekanlarında ve kayıtları üzerinde yapılmaktadır. Firmalar mevzuat ve uygulama konusunda ne derece bilgili olurlarsa, o derece gümrük idaresine karşı doğru beyanda bulunur, kayıtlarını düzgün ve sistematik olarak tutar ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya gelmezler. Bu konuda verdiğimiz danışmanlık hizmeti; firmanın gümrük idaresince yapılacak sonradan kontrollere hazır olmasını, hatalı ve yanlış uygulamalar var ise yapılacak iç kontrolle bunların giderilmesini temin edebilecektir.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğine göre, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü(Authorised Economic Operator-AEO); Gümrük Yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara Gümrük işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan uluslararası bir statüdür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak için başvurmayı düşünen firmaların gerekli koşulları taşıyıp taşımadıklarının ön incelemesinin yapılması, eksiklikler var ise giderilmesinin sağlanması, başvuru evrak ve dosyalarının hazırlanması, ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvurulması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde takip edilmesi, Gümrük ve Ticaret Müfettişlerince firmanın faaliyet alanlarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sırasında bulunulması, netice itibariyle mevzuatın öngördüğü koşullar yerine getirilerek firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını almasına katkı sağlanması bu konudaki danışmanlık hizmetimizin kapsamında bulunmaktadır. Belge alındıktan sonra uygulamaların mevzuat doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin firmanın iç kontrol mekanizması veya dışarıdan alınacak danışmanlık hizmeti ile denetlenmesi de büyük önem arz etmektedir.