Kaçakçılık Suçları Gümrük Kabahatleri ve Gümrük Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları

Gümrük idarelerinin uygulamada esas aldığı iki temel kanun olan Gümrük Kanunu ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunuyla ilgili olarak biz daha önce iki kitap çalışması yapmıştık. Bunlardan ilki 2007 yılında Gümrük Kontrolörleri Derneği tarafından bastırılan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun anlatıldığı kitap, ikincisi ise, Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu tarafından 2009 yılında bastırılan “Gümrük Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları-Gümrük Kabahatleri ve Uygulaması kitabımızdır. Aradan geçen zamanda başta 6455 sayılı kanunla olmak üzere, iki kanunda da önemli değişikler yapılmıştır. Bu nedenle yazdığımız iki kitabın güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ancak, biz her iki kitapta ayrı ayrı güncelleme yerine birbiriyle yakın ilgisi olan bu konuları tek bir kitapta toplamayı uygun bulduk. Bunun okuyucular ve ilgilenenler açısından daha yararlı olacağını düşündük.

Kitabın birinci kısmında; Kaçakçılıkla Mücadele Kanununu ele aldık. Kanunun tanımlarına, kaçakçılık suçlarına, suçu etkileyen nedenlere, kanunun usul hükümlerine yer verdik. Ayrıca, bu kanunun uygulamasında önemli olan Türk Ceza Kanununun genel hükümlerinden de ana hatlarıyla bahsettik. Kitabın ikinci kısmında ise; Gümrük idarelerinin Gümrük Kanunu ve ona dayalı olarak çıkarılan ikincil idari düzenlemeleri dikkate alarak yaptıkları; gümrük vergileri tahakkuk ve tahsil işlemlerine, kanunda düzenlenen kabahat fiillerine karşılık aldıkları para cezası kararlarına ve yine bu kanuna göre alınan hukuki sonuç doğurucu kararlara karşı; gümrük idarelerine uzlaşma, itiraz, kararların tebliğ usul ve esasları, idari yargıya başvurma, mahkeme kararlarının uygulanması, Kanunda düzenlenen kabahat fiilleri ve Kabahatler Kanunu genel hükümlerinin bunlara uygulanması konularını işledik.

Anlatımlarımızda ağırlıklı olarak; Gümrük idaresinin gerek Gümrük Kanunu gerekse Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun uygulanmasından kaynaklanan başta yükümlüler olmak üzere onlar adına iş takip eden temsilcileri arasında yaşanan uyuşmazlıkların neler olduğuna, bunların idari ve adli süreçlerine, bu süreçlerin sonuçlarına Yargıtay ve Danıştay’ın konuyla ilgili verdiği ve içtihat mahiyetinde olan kararlarına da yer vermek suretiyle değindik. Yine yıllar içinde edindiğimiz tecrübelerin ışığında, anlatımlarımızı örnekler vermek suretiyle daha anlaşılır kılmaya çalıştık. Kitap Gazi Kitabevi tarafından 2013 Eylül ayında yayınlanmış ve dağıtımı yapılmıştır.